SERVICES
ONZE DIENSTEN

© 2020 All rights reserved by 2oceans.be                                                          

2oceans.be
Vindictivelaan 27/503 (kantoor)
8400 Oostende (Belgium)
BE 0648460440

Privacy statement & policy

(laatst bijgewerkt op 23.04.2019)
2oceans.be respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat u uw persoonsgegevens aan 2oceans.be kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met 2oceans.be worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Wolters Kluwer verwerkt en hoe 2oceans.be hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy

 2. Persoonsgegevens in het bezit van 2oceans.be

 3. Verwerking van de persoonsgegevens door 2oceans.be

 4. Delen van de persoonsgegevens door 2oceans.be

 5. Uw rechten

 6. Veiligheidsbeleid van 2oceans.be

 7. Minderjarigen

 8. Contactgegevens

 

1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die 2oceans.be van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van 2oceans.be, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door 2oceans.be verwerkte persoonsgegevens.

2oceans.be behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van 2oceans.be terugvinden.

 

2. Persoonsgegevens in het bezit van 2oceans.be
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door 2oceans.be verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan 2oceans.be verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met  2oceans.be, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

 • Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops

 

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van 2oceans;be, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u 2oceans.be toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

2oceans.be kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op 2oceans.be.

Op de 2oceans.be website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door 2oceans.be en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. 2oceans.be raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan 2oceans.be of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan 2oceans.be (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door 2oceans.be

 

Persoonsgegevens worden door 2oceans.be voor volgende doeleinden verwerkt:

 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;

 • Helpdesk

 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van 2oceans.be;

 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan 2oceans.be uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal 2oceans.be steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

 

4. Delen van de persoonsgegevens door 2ocans.be
Persoonsgegevens kunnen tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van 2ocans.be wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat 2oceans.be uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. 2oceans.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy statement & policy).

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 

5. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die 2oceans.be van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de 2oceans.be dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met 2oceans.be via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

 

6. Veiligheidsbeleid van 2oceans.be

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt 2oceans.be alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

2oceans.be zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van 2oceans.be met betrekking tot deze gegevens en met de missie van 2oceans.be om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
2oceans.be verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van 2oceans.be te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal 2oceans.be deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

8. Contactgegevens

Jurgen Vyncke

Vindictivelaan 27 bus 503

8400 Oostende

info@2oceans.be

Tel: +32 493/ 028 799